na vrh

Principi

O nama » Principi

POLITIKA O RAZUMEVANJU ZNAČAJA NEPRISTRASNOSTI

Nepristrasnost

 • odluke WRG zasnivaju na objektivnom dokazu usaglašenosti (ili neusaglašenosti) do kojih je došao tim auditora
 • na odluke WRG ne utiču drugi interesi ili druge strane
 • za ostale komponente koje predstavljaju pretnju nepristrasnosti, kao što su sukob interesa WRG je definisao, dokumentovao i primenio mere za sprečavanje pojava koje mogu da ugroze nepristrasnosti
 • ove mere su dostupne klijentima i drugim zainteresovanim stranama, na zahtev

Kompetentnost

 • poslove provere usaglašenosti sistema menadžmenta obavljaju kompetentni auditori za određeni sistem / oblast
 • WRG sprovodi redovni proces obučavanja svojih auditora radi povećanja kompetentnosti

Odgovornost

 • organizacija klijenta, a ne WRG , kao sertifikaciono telo, je odgovorna za usaglašenost sa zahtevima sertifikacije.
 • audit tim WRG je odgovoran da oceni dovoljno objektivnih dokaza za donošenje zaključka sa audita, na osnovu kojeg direktor WRG, odnosno Komisija za donošenje odluke o sertifikaciji donosi odluku o dodeljivanju sertifikacije ( ukoliko ima dovoljno dokaza o usaglašenosti), ili o nedodeljivanju sertifikacije (ukoliko nema dovoljno dokaza o usaglašenosti).

Otvorenost

 • informacije o procesu ocenjivanja usaglašenosti sistema menadžmenta, odnosno o procesu sertifikacije i o statusu sertifikacije (tj. dodeljivanju, proširenju, održavanju, obnavljanju, suspendovanju, redukovanju obima ili povlačenju sertifikacije) su dostupne javnosti za svaku sertifikovanu organizaciju

Poverljivost

 • sve informacije o klijentima dobijene u procesu ocenjivanja usaglašenosti sistema menadžmenta , ocenjivanja organskog proizvoda i sertifikacije proizvoda poljoprivredne proizvodnje predstavljaju tajnu. Nije dozvoljeno da se bilo koja informacija prenese trećim stranama bez odobrenja klijenta

Prava klijenta na žalbe i prigovore

 • klijenti imaju pravo da ulože žalbu ili prigovor u slučaju nepoštovanja pravila sertifikacije
 • svaka žalba ili prigovor biće razmatrani od strane rukovodstva WRG, a o rezultatima će biti klijent obavešten pisanim putem
 • kada klijent nije zadovoljan merama koje je WRG preduzeo po podnetoj žalbi ili prigovoru može se žaliti arbitražnom veću koje čine predsednik arbitražnog veća, predstavnik klijenta koji se žali i predstavnik WRG.

Menadžment WRG