na vrh

ISO 45001

Usluge » ISO 45001

ISO 45001:2018 – Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

ISO 45001 je međunarodni standard koji utvrđuje zahteve za sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu (OH&S), sa uputstvima za njegovu upotrebu, kako bi se omogućilo organizaciji da proaktivno poboljša svoje performanse OH&S u sprečavanju povreda i lošeg zdravlja. ISO 45001 treba da bude primenljiv na bilo koju organizaciju bez obzira na njenu veličinu, tip i prirodu. ISO 45001 omogućava organizaciji, preko svog sistema upravljanja OH&S, da integriše druge aspekte zdravlja i bezbednosti, kao što su oporavak/dobrobit radnika.

 

Prednosti ISO 45001:2018

  • Razvijanje i implementacija politike OH&S i ciljeva OH&S.
  • Uspostavljanje sistematskih procesa koji uzimaju u obzir njegov „kontekst“ i koji uzimaju u obzir njegove rizike i mogućnosti, te zakonske i druge zahteve.
  • Utvrđivanje opasnosti i OH&S rizika povezanih sa njegovim aktivnostima; pokušavajući da ih eliminiše, ili uvođenje kontrola kako bi se minimizirali njihovi potencijalni efekti.
  • Uspostavljanje operativnih kontrola za upravljanje rizicima u vezi sa OH&S i njegovim zakonskim i drugim zahtevima.
  • povećanje svesti o svojim rizicima u vezi sa OH&S.
  • Vrednovanje njegovog učinka u oblasti OH&S i nastojanje da se on poboljša, preduzimanjem odgovarajućih radnji.
  • Osigurati da radnici preuzmu aktivnu ulogu u pitanjima OH&S.

 

POSTUPAK SERTIFIKACIJE