REGISTAR

WRG Europe d.o.o. održava i na zahtev čini javno dostupnim registar važećih sertifikacija za svakog sertifikovanog klijenta i informacije o dodeljenim, suspendovanim ili povučenim sertifikacijama.

Na zahtev bilo koje strane, WRG Europe d.o.o. će potvrditi validnost date sertifikacije, naziv, povezan normativni dokument, predmet i područje primene i geografsku lokaciju (grad i država) specifičnog sertifikovanog klijenta.

Molimo Vas da nam zahtev u vezi dostavljanja navedenih  javno dostupnih informacija pošaljete putem pošte, e-mail-a ili faksom.

Registar suspendovanih sertifikata

Comments are closed.