USLUGE

ISO 9001

Međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Sistem kvaliteta je upravljački sistem kojim se dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. Ovaj sistem čine organizaciona struktura, odgovornost subjekata u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom.

Pogodan za sve organizacije koje žele da poboljšaju način upravljanja, bez obzira na veličinu ili delatnost organizacije. Pored toga, ISO 9001 je kompatibilan sa drugim standardima sistema menadžmenta kao sto su OHSAS 18001 Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i bezbednost i Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001. Oni dele mnoge principe tako da se mogu integrisati.

Svrha ovog standarda je povećanje efikasnosti organizacije kroz primenu procesnog pristupa. Njegova prednost je obezbeđenje veza između pojedinačnih procesa, sektora i njihove interakcije. Definisanjem ulaznih i izlaznih elemenata svih procesa i definisanjem potrebnih resursa stvara se polazna osnova za planiranje, kao i povratna informacija o zadovoljstvu kupaca. Ovakav model povećava poverenje klijenata u proizvod/uslugu i vodi ka boljem pozicioniranju na tržištu.

ISO 9001 precizira osnovne zahteve za sistem upravljanja kvalitetom koje organizacija mora da ispuni kako bi pokazala svoju sposobnost da svoje proizvode dosledno proizvodi (koji uključuju usluge), čime povećavaju zadovoljstvo korisnika i ispunjavaju važeću zakonsku regulativu

Prednosti implementacije ISO 9001 standarda:

 • sticanje i/ili učvršćivanje poslovnog poverenja kod poznatih i što je još važnije potencijalnih klijenata,
 • poboljšanje poslovne sposobnosti i produktivnosti,
 • usmerenost na ostvarivanje poslovnih ciljeva i očekivanja klijenata,
 • postizanje i održavanje stabilnog nivoa kvaliteta proizvoda/usluga radi zadovoljavanja zahteva i izraženih potreba klijenata,
 • povećanje zadovoljstva klijenata,
 • pružanje uverenja da je željeni nivo kvaliteta postignut i da se održava,
 • stvaranje mogućnosti za osvajanje novih tržišta i uvećanje udela na postojećem tržištu,
 • dobijanje sertifikata ISO 9001 od strane akreditovanog sertifikacionog tela,
 • mogućnost učestvovanja i nadmetanja na tenderima.

ISO 14001

ISO 14001 standard, sistem upravljanja zaštitom životne sredine, garantuje da je vaše poslovanje usaglašeno sa domaćim propisima, kada je u pitanju zaštita životne sredine.
ISO 14001 standard pomaže organizacijama da kroz sistem upravljanja zaštitom životne sredine u svojim procesima smanje i kontrolišu negativne uticaje i rizike u odnosu na životnu sredinu.
Takođe, tamo gde se primenjuje standard ISO 14001, znači da su identifikovani značajni aspekti uticaja organizacije na životnu sredinu, kao i da se obavlja praćenje svih značajnih uticaja na životnu sredinu.

Primena ISO 14001:

Uspostavljena primena serije standarda ISO 14000 i sertifikat ISO 14001 podrazmevaju da su:

 • uspostavljeni politika i ciljevi zaštite životne sredine
 • uspostavljene dokumentovane procedure za primenu EMS sistema
 • izvršeno vrednovanje uticaja aspekata životne sredine
 • utvrđeni postupci rukovanja opasnim materijama
 • utvđren plan za reagovanje u vanrednim situacijama
 • u primeni interne provere kojima se utrđuju primena i efektivnost sistema.

ISO 14001 standard Srbija primenjuje, prema donetim zakonskim propisima za zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom. Od organizacija se zahteva da imaju plan upravljanja otpadom i otpad predaju ovlašćenim operaterima za prikupljanje i tretman otpada.

OHSAS 18001/OH&S 45001

OHSAS 18001/OH&S 45001 predstavlja standard koji definiše zahteve za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Cilj standarda jeste da se uspostavi kontrola nad rizicima koje nose štetnosti i opasnosti, a samim tim i obezbedi kontinuitet poslovanja organizacije.

Standard OHSAS 18001/OH&S 45001 je primenljiv na sve organizacije. Organizacija koja primenjuje ovaj Standard može biti sertifikovana od strane sertifikacionog tela, a na osnovu pozitivne ocene, organizacija dobija sertifikat o usaglašenosti sa zahtevima standarda.

OHSAS 18001/OH&S 45001 je kompatibilan sa standardima ISO 9001 i ISO 14001 te ga je moguće lako integrisati sa njima, a integracijom ova tri standarda, oprganizacija može razviti svoj integrisani sistem menadžmenta (IMS). 
 

ISO 22000

Ako je organizacija deo lanca ishrane, ISO 22000 zahteva učvršćivanje Sistema menadžmenta bezbednošću hrane (FSMS), i korišćenje ovog sistema kako bi se osiguralo da prehrambeni proizvodi ne izazovu štetne efekte po ljudsko zdravlje. Zahtevi ISO 22000 se mogu primeniti na sve vrste organizacija u okviru lanca hrane, koji obuhvata proizvođače hrane, primarne proizvođače, prerađivače hrane, transport i skladištenje, maloprodajne podugovarače i prodajna mesta za hranu, zajedno sa međusobno povezanim organizacijama kao što su proizvođači opreme, materijala za pakovanje, sredstava za čišćenje, aditiva i sastojaka hrane.

Tipovi organizacija u lancu prehrambene industrije na koje se standard može primeniti su oni koji su direktno ili indirektno uključeni u jednu ili više faza lanca prehrambene industrije, bez obzira na njihovu veličinu ili složenost organizacije.

Među organizacijama koje su direktno uključene u proizvodnju hrane, između ostalih, ubrajaju se: proizvođači hrane za životinje, organizacije koje vrše žetvu ili berbu, poljoprivrednike, proizvođače sastojaka, prerađivače hrane, prodavce na malo, organizacije koje pružaju usluge povezane sa hranom, organizacije za uslužnu pripremu, dostavu i posluživanje hrane, organizacije koje pružaju usluge čišćenja i dezinfekcije, zatim usluge prevoza, skladištenja i distribucije.

U organizacije koje su indirektno uključene u lanac proizvodnje hrane ubrajaju se: isporučioci opreme, sredstava za čišćenje i dezinfekciju, materijala za pakovanje i drugih materijala koji su u dodiru sa hranom (ISO 22000).

POSTUPAK SERTIFIKACIJE

Comments are closed.